Autoliikenteestä tulevaisuudessa entistä ekologisempaa

Autoilu tuntuu olevan etenkin meille suomalaisille pyhä asia ja siihen puuttumista vastaan on taisteltu pitkään. Kuitenkin ilmastonmuutoksen vääjäämätön tiedostaminen ajaa meidät kohti autoilun uutta aikakautta. Monenlaisia uusiutuvia polttoaineita käyttäviä innovaatioita on kehitetty. Autot saadaan käymään nykyään esimerkiksi öljyllä, sähköllä tai kaasulla. Kuitenkaan näitäkään raaka-aineita energianlähteenä käyttäviä autoja ei voi pitää yksiselitteisesti ekologisena, vaan huomioon tulee ottaa useita tekijöitä.

Autoilua tuskin saadaan kokonaan lopetettua Suomessa ainakaan kovin nopealla aikajänteellä. Meillä välimatkat ovat edelleen pitkiä. Vaikka julkisen liikenteen muotoja on pyritty kehittämään ja tekemään niiden käytöstä edullisempaa, on auton käyttö edelleen monilla alueilla välttämätöntä. Myös kimppakyytejä käytetään enenevässä määrin, mutta sekään ei poista perimmäistä tarvetta omalle ajoneuvolle. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö onkin se, johon meillä kannattaa panostaa.

Sähköautojen käyttö yleistyy

Sähköautoja käytettiin Yhdysvalloissa laajalti jo 1900-luvun alkupuolella. Trendi ei kuitenkaan koskaan ehtinyt Suomeen asti. Sähköverkoissa siirryttiin tasavirrasta vaihtovirtaan, mikä hankaloitti autojen lataamista. Autojen liukuhihnatuotannon alettua siirryttiin suosimaan polttomoottoriautojen valmistamista. 1960-luvulta asti kiinnostus sähkömoottorilla käyviä autoja kohtaan on uudelleen kasvanut ekologisemman ajattelun myötä. 2000-luvulta lähtien sähköä on alettu käyttää yleisesti autojen valmistuksessa, kun teknologia ja tutkimus on kehittynyt.

Sähköautojen yleistymiseen on etenkin vaikuttanut akkujen kehittyminen. Entistä paremmat ja kestävämmät akut mahdollistavat lataamisen tarpeen vähenemisen, sekä pidemmät ajomatkat. Mutta takaavatko sähköautot ekologisen autoliikenteen? Sähköautot eivät käytä fossiilisia polttoaineita, mutta sähkön laatu, jolla autoa ladataan, on avainasemassa. Mikäli sähkön valmistukseen on käytetty uusiutuvaa energiaa, sähköauton ekologisuus lisääntyy. Huomioon tulee ottaa myös autojen valmistuksessa käytetty energia sekä materiaalit.

Hybridiautoilla kohti sähkökäyttöisyyttä

Hybridiauto voi olla mitä tahansa kahta erilaista moottorityyppiä käyttävä auto. Yleisesti hybridiautoksi kutsutaan polttomoottorin sekä sähkömoottorin käytön mahdollistavaa autoa. Tällaista autoa on yleisesti pidetty siirtymävaiheena polttomoottorin käytöstä täysin sähköllä toimiviin autoihin. Hybridiauton ekologisuuden taso riippuu siitä, kumpaa moottoritekniikkaa autolla liikkumisessa enemmän käytetään. Sähkömoottorin käytössä ekologisuuden takaa uusiutuvan sähkön, kuten aurinko- tai tuulivoiman, käyttö aivan kuin täyssähköautojenkin kohdalla.

Hybridiauton etuina ovat sen monipuolisuus ja toimintakyky. Hybridiauton käyttöaika vuorokautta kohti on pidempi kuin täyssähköauton. Tämän vuoksi sen käyttömukavuus lisääntyy huomattavasti. Hybridiautot ovatkin sekä sosiaalisesti hyväksyttyjä, mutta myös helpommin lähestyttäviä kuin useammat muut vaihtoehtoista energiaa käyttävät autot. Lisäksi ne ovat uuden teknologian ja innovaation myötä usein varustettuja paremmilla turvalaitteilla kuin perinteiset autot, mikä tekee niistä entistä halutumpia.

Pellolta polttoaineeksi

Biopolttoaineisiin kuuluu myös seuraavassa kappaleessa sivuttu biokaasu, jolla korvataan maakaasun käyttöä kaasuautoissa. Muita yleisiä biopolttoaineita ovat bioetanoli, biodiesel ja kasviöljy. Yleisesti seosaineena käytettyä bioetanolia valmistetaan jätteistä, mutta myös sokerijuurikkaasta ja viljasta. Biodiesel taas valmistetaan uppopaistoon käytetyistä rasvoista, mutta sitä varten myös kasvatetaan rypsiä. Kasviöljyä voidaan käyttää dieselin lisänä dieselmoottorillisissa autoissa tai autoon voi asentaa muunnossarjan kasviöljyn käyttämistä varten.

Biopolttoaineiden ekologisuuden taso riippuu monesta eri tekijästä. Mikäli biopolttoaineen valmistukseen käytetään jätteitä tai jo kertaalleen käytettyjä rasvoja, sen käyttö on paljon hyväksyttävämpää ja ekologisempaa. Kuitenkin jos polttoaineen tuottoon käytetään ruoaksi kelpaavia tuotteita, kuten viljaa tai sokerijuurikasta, on sen ekologisuus kyseenalaisempaa. Kun enemmän peltoalaa käytetään polttoaineiden tuottamiseen, enemmän metsiä, myös uhanalaisia, kaadetaan jotta tarvittava määrä viljeltäviä kasveja saadaan tuotettua.

Kaasuvoimalla eteenpäin

Useat kaasuautot ovat oikeastaan myös hybridiautoja, sillä kaasutankin lisäksi niissä on yleensä perinteinen bensatankki. Näiden autojen käyttöetäisyys onkin hyvin pitkä, sillä kaasun loppuessa voi seuraavalle tankkauspisteelle ajaa bensiinin avulla. Kaasuautot ovat tavallisia bensiinikäyttöisiä autoja ekologisempia. Maakaasua käyttämällä hiilijalanjälki pienenee neljänneksellä bensiiniautoihin verrattuna. Biokaasu, jota valmistetaan jätteistä, vähentää päästöjä huomattavasti enemmän. Sen käyttäminen on kolme neljäsosaa ympäristöystävällisempää kuin bensiinin.

Aurinkovoimaa autoihin

Aurinkovoimaa voi käyttää hyväksi autoissa, jotka käyvät sähköllä, sillä niiden akut voi ladata aurinkosähköllä. Aurinkoautoiksi kuitenkin kutsutaan kulkuneuvoja, joihin on kiinnitetty aurinkokennoja. Ne keräävät aurinkopaneelin avulla energiaa auringosta, joka muutetaan jännitteeksi, josta moottori saa virran. Paneelien vuoksi aurinkoautojen muoto poikkeaa tavallisista autoista. Koska auringon säteiden tulee osua paneeleihin kohtisuoraan, niiden asettelu on tärkeää. Aurinkoautojen käyttö on haasteellista etenkin vaihtelevien säiden vuoksi.

Muita energianlähteitä

Synteettisiä polttoaineita on käytetty autoissa jo pitkän aikaa. Raakaöljyn hinnan noustessa synteettisten tuotteiden käyttäminen on noussut kuitenkin uudelleen ajankohtaiseksi. Suomessa on tutkittu turpeen käyttämistä autojen vaihtoehtoisena voimalähteenä. Turpeen käyttäminen ei ole silti täysin luonnonmukaista. Turpeenottoon ja polttoaineen valmistukseen liittyy hiilidioksidipäästöjä. Päästöt vähenevät, kun turvetta yhdistetään uusiutuvaan biomassaan, joten sen käyttö voi olla hyvä fossiilisten polttoaineiden vaihtoehto tulevaisuudessa.

Asenteet muuttuvat

Kun tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt, myös asenteet autoilua kohtaan ovat muuttumassa. Aiheen muodikkuus ja sen pinnalla pysyminen lisää halukkuutta käyttää ympäristöystävällisempiä autoja. Nyt jo Suomessa liikutaan täyssähköautoilla ja hybridiautoilla. Latauspisteiden määrää on lisätty ja sähköautojen akkujen kestävyyttä on parannettu. Kuitenkin akun kestävyyden parantaminen lisää niiden päästöjä. Tarkkana kannattaa olla myös siinä, millaista sähkö sähköautoon lataa. Kehityksen suunta on kuitenkin maapallomme hyvinvoinnin kannalta oikea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *