Öljyn tuotannon ja käytön ongelmallisuus

Öljy on satoja vuosia ollut ihmiskunnan ensisijainen energiavaranto, joka muodostaa tänä päivänä 40 % kaikesta käytetystä energiasta. Öljyn tuotantoon sekä käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia. Etenkin ilmastonmuutoksen myötä on selvää, että maapallomme kestokyvyn rajat ovat tulleet vastaan. Suurin osa ilmakehämme hiilidioksidista on peräisin fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä. Lisäksi maapallon öljyvarastot eivät tule riittämään loputtomiin, mikä on yksi syy vaihtoehtoisten, öljyä ekologisempien energiamuotojen löytämiselle.

Öljyntuotannon historiaa

Öljystä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä niin sanottua maa- tai vuoriöljyä, joka tunnetaan myös nimellä raakaöljy. Kyseessä on fossiilinen polttoaine. Öljy on muinaisista maapallolla eläneistä eliöistä muodostunut hiilivetyseos, jota saadaan poraamalla maan uumenista. Maapallon sedimentin alle hautautuneet eliöt ovat paineen ja kuumuuden vaikutuksesta muuttuneet nestemäiseksi hiilivedyksi. Öljy muodostuu hiilestä, vedystä, hapesta, rikistä ja typestä. Tämän lisäksi öljyssä saattaa esiintyä myös muita metalleja.

Ensimmäiset öljykentät löydettiin, kun öljy nousi omalla paineellaan syvältä maan uumenista aina maan pintaan asti. Maailman ensimmäinen öljykaivos perustettiin Etelä-Puolan Galitsiaan jo vuonna 1854, minkä jälkeen öljyntuotanto alkoi hiljalleen yleistyä maailman laajuisesti. Yhdysvaltojen ensimmäinen öljykaivos perustettiin 1859 Pennsylvaniaan. Nykyisin öljyä porataan yhä syvempää maan uumenista, ja uuden öljykentän löytämisessä ja käyttöön ottamisessa meneekin perinteisesti vuosia ennen varsinaista öljynpumppauksen aloittamista.

Öljyntuotanto

Perinteisesti öljyntuotannossa öljy on ensin pumpattava maanalaisesta öljykentästä, jotka voivat sijaita joistain sadoista metreistä aina kymmenen kilometrin syvyyteen. Pumppaaminen on hyvin tarkkaa, sillä samalla, kun öljyä pumpataan, tulee öljykenttään laittaa tilalle vettä oikeassa suhteessa. Mikäli prosessissa tapahtuu virheitä, on vaarana öljykentän romahtaminen, milloin loppua öljyä ei saada pumpattua ylös. Kun öljy on saatu pumpattua ylös, päätyy se jalostuksen kautta kulutukseen.

Öljyn käytön yleisyydestä huolimatta prosessiin liittyy lukuisia ongelmia. Ensinnäkin itse prosessi on hyvin kallis ja hidas. Öljykenttien etsintä sekä öljyporaamon rakentaminen vie useita vuosia. Prosessi on myös hyvin kallis. Lisäksi öljyntuotantoon vaikuttaa muun muassa kansantalouden kehitys sekä erilaiset luonnonkatastrofit. Kun öljy on niin kysytty polttoaineena, on sen taloudellinen vaikutus valtava. Historiassa onkin ollut lukuisia öljykriisejä, kun öljyn saatavuus on pienentynyt tai hinta noussut.

Suurimmat öljyntuottajat

Öljyntuotannon määrä on historian saatossa ollut jatkuvasti nousujohtoista, samalla kun öljyn kysyntä on kasvanut kasvamistaan. Suurimmat öljyntuottajamaat ovat vuosien saatossa vaihdelleet osin öljykentistä, mutta myös muun muassa taloudellisista ja poliittisista syistä. Vuonna 2019 suurimpana raakaöljyntuottajana oli Yhdysvallat huimalla 12 miljoonalla päivittäisellä barrelilla. Yhdysvallat tuottikin tuolloin arviolta 20 % koko maapallon öljyntuotannosta. Lisäksi öljyntuotannon arvellaan vain kasvavan Yhdysvalloissa tulevina vuosina.

Yhdysvaltojen jälkeen suurimpia maita ovat Venäjä 11,2 miljoonalla päivittäisellä barrelilla, Saudi-Arabia (10,5 miljoonaa barrelia), Irak (4,5 miljoonaa barrelia) ja Iran (3,9 miljoonaa barrelia). Seuraavana listalla tulevat hiljattain suureksi öljyntuottajaksi noussut Kiina, joka onkin nykyisin yksi maailman suurimmista öljyn käyttäjistä. Kiinassa niin öljyntuotannon kuin kysynnänkin oletetaan vain kasvavan tulevina vuosina. Kiinan jälkeen suurimpien öljyntuottajamaiden listalla tulevat Kanada sekä Arabiemiirikunnat.

Öljyn ongelmallisuus

Ekologisesti katsottuna öljy on kaikkea muuta kuin ihanteellinen energialähde. Ensinnäkin itse porausprosessin aloittaminen on hankalaa sekä energiaa vievää. Öljyä myös usein porataan merenpohjasta, mikä aiheuttaa omia riskejä sekä ongelmia etenkin veden saastumisen kannalta. Öljyteollisuuteen liittyy myös vahvasti mahdollisuus erilaisista öljyonnettomuuksista, joissa kyse on öljyn päätymisestä luontoon. Tyypillinen suuri öljyonnettomuus aiheutuu, kun öljyä kuljettaneesta laivasta pääsee vapautumaan öljyä mereen.

Öljy on myrkkyä niin maaperälle kuin kasveille ja eläimillekin, ja luontoon päässeet suuret öljymäärät aiheuttavat alueellisesti huomattavia ekologisia katastrofeja. Öljynjalostuksen historian aikana on tapahtunut lukuisia suuria öljyonnettomuuksia, joissa öljyä on päätynyt luontoon. Viimeisin hyvin merkittävä katastrofi tapahtui vuonna 2010 Meksikon lahdella öljynporauslautan räjähdettyä. Tämän seurauksena raakaöljyä pääsi vuotamaan mereen arviolta noin 400 – 700 miljoonaa litraa. Onnettomuuden seuraukset olivat huomattavat.

Öljyn hiilidioksidipäästöt

Öljyntuotannon ongelmallisuus ei lopu pelkästään mahdollisien öljyvuotojen aiheuttamiin alueellisiin luonnon saastumisiin. Tämän ohella yksi suurimmista öljyyn liittyväistä huolenaiheista on öljyn poltosta ilmakehään vapautuva hiilidioksidi. Öljyssä on runsaasti hiiltä, joka öljyn käytön, eli toisin sanottuna polton, yhteydessä vapautuu hiilidioksidina ilmaan. Kun öljyä käytetään yleisesti muun muassa erilaisten matkustamismuotojen polttoaineena, tehtaissa sekä esimerkiksi kotien lämmityksessä, on käytön hillintä hankalaa.

Hiilidioksidipäästöjen runsas kasvu on yksi keskeisimmistä ilmastonlämpenemisen eli toisin sanottuna ilmastonmuutoksen aiheuttajista. Ilmastonlämpenemisessä kyse on maapallon ilmakehän sekä merien keskilämpötilojen noususta, joka vaikuttaa edelleen jäätiköiden sulamiseen sekä nimensä mukaisesti myös muun muassa maapallon ilmastoon. Asiaan on varsinaisesti havahduttu vasta viimeisten vuosikymmenten aikana, kun keskilämpötilojen nousussa on huomattu tapahtuvan merkittäviä muutoksia lämpenemiseen päin. Ilmastonlämpenemisen hillinnässä keskeistä olisikin saada hiilidioksidipäätöt kuriin.

Öljyn tulevaisuus

Öljy on maailman suurin yksittäinen energianlähde, jota käytetään maailman laajuisesti. Öljyn tuotantoon liittyy kuitenkin lukuisia ongelmia aina ekologisista huolista maailmantalouteen vaikuttaviin kriiseihin. Lisäksi öljynpoltosta vapautuva hiilidioksidi on suurin yksittäinen ilmakehään päätyvän ja sitä saastuttavan hiilidioksidin lähde. Ilmakehään päätyessään hiilidioksidi aiheuttaa maapallon lämpenemistä, mikä tunnetaan ilmastonmuutoksena. Tulevaisuudessa öljyn tilalle olisikin syytä pyrkiä kehittämään sekä tehostamaan ekologisempien energiamuotojen tuotantoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *